1 year ago - Translate

Sob cheater....vlo kau pelam na ba deklam....sob jaigai cheating 😭😭😭